Skuls logo
Ser på telefon

Ordliste om inkasso

Bruken av faguttrykk gjør dessverre at mange ikke forstår innholdet i inkassosaker de er en part i. Her forklarer vi uttrykk som ofte brukes i inkasso.

Publisert 24. august 2020

Bruk søkefunksjonen CTRL+F dersom du har behov for å finne et bestemt ord.

Anvisning til innkreving

Når det er tatt pant i en persons penger eller bankkonto må kreditor sende anvisning til namsmannen om å få utbetalt beløpet.

Avskriving

Avskriving betyr å føre en fakturasum som tapt, når det ikke lykkes å drive inn pengene gjennom purringer eller rettslig inkasso.

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne iverksettes må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmannen. Det er vanligvis kreditor som legger fram denne anmodningen.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er informasjon om en inkassosak med forsinket eller manglende betaling som hefter ved et personnavn eller en bedrift i et visst tidsrom.

Anmerkningen brukes sammen med kredittopplysninger for å vurdere kredittverdigheten til firmaer og personer. For privatpersoner registreres anmerkningen 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i saken, for eksempel gjennom forliksrådet eller namsmannen.

Anmerkninger slettes så snart kredittinformasjonsbyrået får beskjed om det fra inkassobyrå eller fakturaeier, når kunden har betalt eller midlene har blitt innkrevd på en annen måte. Betalingsanmerkninger som ikke gjøres opp eller trekkes, slettes fire år etter registreringsdato.

Betalingsoppfordring

Før fordringshaveren kan iverksette rettslig inndriving, må vedkommende ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at tvangsmessig inndriving. Skyldneren må få anledning til å komme med innsigelser dersom hun mener at kravet er uriktig.

Bobestyrer

En bobestyrer er en advokat eller annen person som er oppnevnt av skifteretten til å ta hånd om booppgjøret i forbindelse med akkord, dødsbo og konkurs. Bobestyreren foretar det praktiske arbeidet vedrørende bobehandlingen og sender sluttinnberetning til skifteretten og de berørte partene.

Debitor / skyldner

En debitor eller en skyldner er en person eller et firma som skylder penger. Den motsatte parten kalles en kreditor eller en fordringshaver.

Egeninkasso

Ved egeninkasso skjer utforming og utsendelse av inkassokrav i kreditorens / fordringshaverens (fakturaeierens) eget navn.

Forskjellen på saksgangen ved egeninkasso og fremmedinkasso er liten, bortsett fra at ved fremmedinkasso er det en tredjepart som gjør innkrevingen på vegne av skyldneren. Skuls er et inkassobyrå som utfører fremmedinkasso.

Fakturaeier

Fakturaeieren er den bedriften som har sendt den opprinnelige fakturaen. Når et inkassobyrå fører en inkassosak på vegne av en bedrift, er det fremdeles bedriften som eier fakturaen.

Finansklagenemda Inkasso

Finansklagenemda Inkasso er forbrukeres/kunders klageinstans for brudd på inkassolovgivningen.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Her behandles klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester. Rådet informerer og bistår privatpersoner som utsettes for inkasso i strid med god inkassoskikk. Forbrukerrådet må ikke forveksles med Forbrukerombudet, som fører tilsyn med markedsføring av produkter.

Fordring

En fordring er det samme som et “krav” eller et “utestående beløp”; det kunden skylder for en mottatt vare eller tjeneste.

Fordringshaver

Fordringshaver betyr det samme som fakturaeier, og er den som har levert en vare eller en tjeneste og ikke fått betalt.

Foreldelse

Dersom du har et pengekrav, er det frister for hvor lang tid du kan opprettholde kravet før det foreldes. Fristen stanses eller utsettes enten ved at skyldner erkjenner seg kravet, eller blir dømt i en rettsinstans til å betale. Hvis kravet nærmer seg foreldelse er det en vanlig metode å ta det til Forliksrådet for å få en dom mot skyldneren. Ved dom i Forliksrådet blir fristen forlenget til 10 år.

Forkynnelse

En forkynnelse er en muntlig beskjed til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristen.

Konkursvarsel forkynnes for daglig leder i bedriften av en person fra namsmannen. Hvis ikke daglig leder er tilgjengelig, skal forkynnelsen gis til styrets leder.

Forlik

Forlik er enighet om løsning av en tvist ved at partene blir enige på “minnelig måte”. Et forlik i Forliksrådet er en rettskraftig dom.

Forliksklage

En forliksklage er et skriftlig dokument til forliksrådet, der det kreves megling mellom partene i en sivil sak. Hensikten er å bli enige gjennom et forlik. Partene kan enten hver for seg eller sammen kreve en dom fra Forliksrådet. Forliksrådet kan også sende saken videre til neste rettsinstans, som er Tingretten.

Forliksrådet

Forliksrådet er den laveste domstolen i det norske rettssystemet. Rådet har som formål å unngå rettssaker, gjennom å megle mellom parter slik at de blir enige eller finner en felles akseptabel løsning.

Forliksrådet har også dømmende myndighet.

Formynder/verge

Personer under 18 skal ha en verge som kan opptre på vegne av dem. Dette er vanligvis foreldrene, men kan også være fosterforeldre, adoptivforeldre eller verger som er oppnevnt av kommunen.

I enkelte tilfeller kan også personer over 18 få oppnevnt en verge.

Forsinkelsesgebyr / purregebyr

Et forsinkelsesgebyr eller et purregebyr er et tillegg i fakturakravet, som kan kreves (men er ikke påbudt) når et selskap sender ut en betalingspåminnelse.

Fremmedinkasso

Fremmedinkasso er når fakturaeiere overlater inkasso til en ekstern part, for eksempel et inkassobyrå eller en advokat. Fremmedinkasso omfatter både utenrettslig og rettslig inkasso. Skuls er inkassobyrå som driver med fremmedinkasso.

Gebyr

Gebyrer i inkasso kan enten være i forbindelse med utsending av purring og inkassovarsel, eller i form av rettsgebyrer fra myndighetene.

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en undertegnet bekreftelse på at en person eller firma skylder penger.

Gjeldsordning

Gjeldsordning er en avtale som skyldner inngår med kreditorene, og som kan resultere i en nedbetalingsplan, ettergivelse av gjeld eller endring av vilkårene for å gjøre det lettere for skyldneren å innfri.

God inkassoskikk

God inkassoskikk er et begrep fra Inkassoloven, som krever at det ved inkassovirksomhet ikke må brukes metoder som “utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.”

Grunnboken

Grunnboken er et offentlig, elektronisk register over tinglysninger (tinglyste dokumenter) av rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslag-andeler. Denne administreres av Statens Kartverk. Ved salg av tomter og annen eiendom gjennom eiendomsmegler, skal det alltid ligge ved en utskrift fra Grunnboken for eiendommen som er i salg.

Heftelse

En heftelse er pant eller annen forpliktelse forbundet med fast eiendom, biler og båter. For eksempel vil en ubetalt statlig avgift gi en heftelse på en motorvogn. Heftelser følger gjerne gjenstanden fra eier til eier.

Hjemting

Hjemting er et annet begrep for forretningsadresse (firma) eller folkeregistrert adresse (privatperson).

Hovedstol

Hovedstol er det samme som saldo på en fordring/krav, unntatt renter og gebyrer. Altså skyldt beløp unntatt renter og gebyrer.

Inkassator

Inkassator er et litt utdatert ord for inkassobyrå eller advokat som utfører inkassooppdrag på vegne av andre.

Inkasso

Inkasso er rett og slett begrepet som brukes om innkreving av forfalte pengekrav.

Inkassobevilling

Inkassobevilling er en statlig lisens, som gir rett til å drive inkassovirksomhet på vegne av andre selskaper. Bevillingen er påkrevd for å kunne utføre fremmedinkasso.

Inkassobyrå

Et inkassobyrå er et firma som driver inn forfalte pengekrav gjennom fremmedinkasso.

Inkassosalær

Inkassosalær er gebyret som kan kreves inn fra den som skylder penger, for å dekke inndrivingskostnadene i en inkassosak. Som oftest er dette hvor inkassobyråer tjener penger. Ved fremmedinkasso kan salæret økes etter hvor lang tid det har gått fra fakturaen forfalt, mens de ved egeninkasso er faste.

Inkassosats

Inkassosats er satsen som danner grunnlaget for utregning av inkassogebyrer både for inkassobyråer og foretak som krever inn pengene selv. Satsen justeres av Finansdepartementet hvert år.

Inkassovarsel / førinkasso

Inkassovarsel kan sendes umiddelbart etter at en faktura forfaller, jfr inkassoloven § 9. Du kan sende purring først, eller inkassovarsel med en gang. Hvis påminnelsen ikke fører til betaling innen fristen på minimum 14 dager, kan det sendes inkassovarsel. Inkassovarselet skal ha også ha betalingsfrist på 14 dager.

Innsigelse

En innsigelse er en innvending eller klage på faktura, det vil si at kunden motsetter seg at fakturaen er korrekt, og dermed ikke vil betale. Dette gjelder både private og bedrifter.

Konkurs

Bedrifter og private kan begjæres konkurs i tingretten når de ikke kan gjøre opp for seg. Ved en konkurs blir eiendeler solgt og utbyttet delt mellom kreditorene.

Konkursvarsel

Konkursvarsel er siste skriftlige oppfordring til en bedrift som skylder penger, om å betale før det sendes konkursbegjæring.

Konkursbegjæring

For at noen kan slås konkurs må kreditor sende inn en skriftlig konkursbegjæring til tingretten.

Kreditor / fordringshaver

En kreditor eller en fordringshaver er en person eller foretak som har et pengekrav mot en annen part. Eller: Uttrykket brukes altså om den noen skylder penger.

Kredittinformasjon

Kredittopplysningsbyråene samler kredittinformasjon som for eksempel lønnsinntekt, skatt, formue, betalingsanmerkninger osv. Bedrifter som skal selge på kreditt bør innhente kredittinformasjon via kredittsjekking før de inngår avtaler med kunder.

Datatilsynet gir konsesjon til å innhente kredittinformasjon.

Kredittsjekk

Kredittsjekk er innhenting av kredittinformasjon for å kunne ta beslutninger om en kunde skal få kjøpe på kreditt eller ikke. Kredittsjekk brukes også for å avklare om det er verdt risikoen ved å ta et inkassokrav til namsmannen eller om det evt. skal begjæres konkurs.

Likvider

Likvider er kontanter, bankinnskudd og evt. andre betalingsmidler som kan brukes til å betale med uten å måtte omsette dem.

Likviditet

Likviditet er lik betalingsevne. Kan du betale regninger, er du likvid. En bedrift er likvid - i lovens forstand - når den har nok penger til å betale gjeld fortløpende. Det motsatte kalles insolvens.

Namsmannen

Namsmannen er embetet som behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. Namsmannen - med stor N - betegner institusjonen, mens namsmannen med liten forbokstav gjelder embetspersonen.

Omtvistet krav

Dersom kunden har rimelig årsak til å være uenig i fakturakravet, og sier fra om dette skriftlig eller muntlig, regnes kravet for å være omtvistet. Et omtvistet krav må innom forliksrådet for avgjørelse, før eventuell videre innkreving kan skje.

Oppsøk

Oppsøk er et eksempel på utenrettslig inkasso der en prøver å oppnå personlig kontakt med skyldneren. Dette gjøres primært for å få oppgjør for et fakturakrav eller evt. annet pengekrav med formål om å komme frem til en løsning der skyldneren kan få gjort opp for seg.

Oppsøk kan også omfatte frivillig innhenting av pantegjenstander som kjøretøy eller lignende.

Overvåking

Når en inkassosak ikke kan løses på grunn av skyldners manglende betalingsevne kan det legges på overvåking. Automatiserte prosesser følger opp endringer i skyldnerens betalingsevne, slik at en inaktiv inkassosak kan settes i gang igjen ved første anledning.

Prioritet

Prioritet brukes i forbindelse med inkasso om hvilken rekkefølge kreditorene stiller i, altså fortrinnsrett blant kreditorer ved mislighold av lån eller fordring. NAV sitt lønnsgarantifond vil alltid stille først i køen, deretter kommer banker og andre større kreditorer, og slik fortsetter det.

Prosessfullmektig

En prosessfullmektig er vanligvis en advokat, eller annen fagperson, som representerer en part i sivile saker eller straffesaker.

Purring

Purring er en frivillig betalingspåminnelse som gjør skyldner oppmerksom på at en faktura eller lignende ikke er betalt innen fristen. Mange velger å sende inkassovarsel og hoppe over å sende en purring først.

Reskontro

Reskontro er bokføring av regnskapsopplysninger for hver enkelt kunde/leverandør. Registrering av relevante forretningstilfeller som har betydning for regnskapet, opp mot hver enkelt kunde/leverandør, kalles reskontroføring.

Rettsgebyr

Et rettsgebyr er satsen som ligger til grunn for utregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av de ulike rettsinstansene i Norge. Rettsgebyrloven regulerer satsen(e).

Rettskraftig

En avgjørelse fra domstolen er rettskraftig hvis den ikke kan tas videre til en overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig inkasso

Rettslig inkasso er å prøve å få oppgjør for et pengekrav ved hjelp av det offentlige nams- og rettsapparatet for tvangsinndrivelse. Det er en forutsetning at den som prøver å drive inn kravet oppnår et tvangsgrunnlag for kravet, for eksempel en dom på at kravet er rettmessig.

Rettsmidler

Begrepet rettsmidler brukes om juridiske verktøy, for eksempel en anke, som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse videre inn for en høyere domstol.

Rettsmøte

Rettsmøter er møter som avholdes i retten, og hvor det føres protokoll, altså referat. Eksempler på rettsmøter er muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling.

Saksomkostninger

Saksomkostninger er utgifter som påløper under behandlingen av en rettslig tvist, for eksempel rettsgebyrer og andre rettslige sideutgifter, advokatutgifter og annen bistand. Saksomkostningene til den som vinner fram i en rettsprosess blir ofte dekket av parten som taper.

Saldo

Saldo brukes om det utestående beløpet, det som skyldes.

Salær

Vederlaget som kan kreves av skyldner som dekning av kostnader for innkreving av faktura gjennom inkassoselskap, kalles salær. Salærene er ulike for egeninkasso og fremmedinkasso.

Sikkerhetsstillelse

En skyldner som er saksøkt for å ikke betale kan stille bankinnskudd eller bankgaranti - en sikkerhetsstillelse - som sikkerhet..

Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker, som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning.

Skyldner

En skyldner er den som skylder penger for en vare eller en tjeneste. Se også forklaringen av begrepet debitor.

Taushetsplikt

Inkassobransjen pålegges, og praktiserer, streng taushetsplikt om sakene de behandler. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning og lignende, under forutsetning av at virksomheten drives i samsvar med lover og regler.

Tilbakelevering

Tilbakelevering er en spesiell form for tvangsfullbyrdelse, der kreditors krav er sikret med salgspant i gjenstanden som er blitt overdratt ved salg til debitor. F

I stedet for å selge gjenstanden, takseres den av namsmannen, og salgspanthaver får dekket kravet sitt ved å overta gjenstanden til den takserte prisen.

Tilsvar

Ved skriftlig saksforberedelse er dette et dokument som saksøkte sender tilbake til retten som svar på stevningen.

Tinglysing

Tinglysing brukes om registrering av rettigheter i et register. Eksempel: Registrering av panterett i fast eiendom i Grunnboken.

Tingretten

Tingretten er en domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker dersom de ikke skal først skal behandles i forliksrådet. Tingretten er ankeinstans for dommer, kjennelser og beslutninger i forliksrådet.

Tjenlig utlegg

Tjenlig utlegg er namsmannens oversikt over hva en person eller et foretak har av eiendeler det kan tas pant i. For privatpersoner er det en nedre minimumsgrense (livsoppholdssatsen) for hvor lite de kan sitte igjen med til livets opphold, etter at det er tatt tvangstrekk i lønn eller lignende.

Tvangsauksjon

En tvangsauksjon er en auksjon namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig, kan kreditoren(e) etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene skal tvangsfullbyrde kravet ved å hente inn midlene med tvang, for eksempel gjennom utleggsforretning.

Tvangsgrunnlag

Før du kan kreve tvangsfullbyrdelse, må du ha et tvangsgrunnlag.

Tvangsgrunnlagene deles i fire hovedgrupper:

  • Krav som i henhold til lov har tvangsgrunnlag for utlegg eller lovbestemt pant som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  • Krav fastsatt av en domstol.
  • Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.
  • Krav sendt skyldner (skriftstykke); typisk faktura og som ikke er bestridt.

Tvangsmidler

Tvangsmidler er betegnelsen på ulike midler som står til rådighet for det offentlige ved tvangsfullbyrdelse.

Tvangssalg

Tvangssalg er å omgjøre en panterett til penger. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangstrekk

Tvangstrekk er når namsmannen tar faste månedlige utlegg (beslag) i lønn eller trygd fra en person, for å drive inn pengene vedkommende skylder.

Tvist

Begrepet tvist brukes om en situasjon der to parter er uenige, og saken tas for retten. Det vanligste her er når det er uenighet mellom kreditor og skyldner om et fakturakrav er gyldig.

Utenrettslig inkasso

Utenrettslig inkasso er en vanlig inkassometode der kraveier (eller inkassator på vegne av kraveier) prøver å få debitor/skyldner til å betale et krav, f.eks. ved hjelp av SMS, telefonoppringning, brev, betalingspåminnelse (purring) eller besøk på bopel.

Utlegg

Med utlegg menes inndragelse av midler fra en person eller firma. Begrepet brukes når det foreligger en domsavgjørelse som gir namsmannen rett til å sikre kravet ved for eksempel utleggspant eller trekk i lønn eller bankkonto.

Utleggsbegjæring

Utleggsbegjæring er et skriftlig krav som sendes til namsmannen. I begjæringen kreves det å få pant i en skyldners verdier for å dekke et krav fra kreditor / fordringshaver.

Utleggsforretning

Når utleggsbegjæringen blir tatt til følge og forretningen blir avholdt, kalles det utleggsforretning. Resultatet kan være pant i fast eiendom eller løsøre. Det utlagte pant må tinglyses for å være rettskraftig.

Utlegg kan også bli tatt i skyldners krav på utbetalt lønn / trygd. Resultatet kan også være ‘Intet til utlegg’, som betyr at det ikke er noen verdier å hente hos skyldner.

Utleggspant

Begrepet utleggspant brukes når namsmannen tar pant i saksøktes eiendeler, for eksempel fast eiendom, bil, båt eller annet verdifullt løsøre. En kreditor som har fått utleggspant, kan benytte panteretten som grunnlag for tvangssalg, for å få dekket sitt krav.

Det kan tas utleggspant i enhver gjenstand eller eiendel som kan selges, leies ut eller på annen måte omgjøres i penger.

Enkelte gjenstander og eiendeler er delvis beskyttet mot utleggspant, så som: klær og andre personlige eiendeler, gjenstander med affeksjonsverdi og innbo og utstyr som er nødvendig for skyldnerens husstand eller yrkesutøvelse.

Varsel

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til den saksøkte (skyldneren), om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

HMS-kort

Begrepet HMS-kort brukes for lovpålagte ID-kort i bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Inkassobyrået Skuls tar ikke ansvar for eventuelle feil i denne ordlisten.
Se hvilke tjenester vi i inkassobyrået Skuls kan tilby, og ta gjerne kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe deg med.