Skuls logo
Ser på data

Kunden klager på fakturaen - hva gjør jeg?

I enkelte tilfeller lar det seg ikke gjøre å bli enig med skyldneren om en faktura. Da må situasjonen avklares før en eventuell prosess med inkasso kan fortsette.

Publisert 24. august 2020

Se for deg at kunden sier at han/hun aldri skulle mottatt fakturaen og ikke ønsker å betale. Så lenge det eksisterer en tvist om beløpet kan det ikke kreves inn via inkasso. Du kan forsøke å oppnå enighet, men hvis dette ikke lar seg gjøre, må det sendes en klage til forliksrådet.

Forliksrådet er laveste instans i rettsapparatet for sivile saker i Norge. Formålet med forliksrådet er å kalle inn partene til mekling i ordnede former, og avsi en dom hvis det ikke er mulig å oppnå et forlik.

En forliksklage må sendes til forliksrådet i kommunen der skyldneren bor, om ikke annet verneting er avtalt mellom partene. Det er mulig å gjøre dette selv, men Skuls gjør det uansett på dine vegne hvis du har sendt saken til oss.

Kan sende stedfortreder

Etter at forliksrådet har mottatt klagen, går det ut et skriftlig varsel til skyldneren. Hvis klagemotparten sier seg uenig i påstanden vil partene bli innkalt til meklingsmøte.

I motsatt fall (skyldneren motsetter seg ikke) vil forliksrådet avsi en rettskraftig dom som bekrefter at skyldneren må betale. Dette gir klageren - den som sendte fakturaen - rett til å fortsette med innkrevingen.

Hvis saken foregår i hjemdistriktet ditt, har du møteplikt i forliksrådet. Ellers vil en eventuell stedfortreder (som Skuls også kan hjelpe deg med å skaffe) trenge en firmaattest fra firmaet ditt, og en møtefullmakt fra styreleder eller noen andre med signaturrett i selskapet. Det går også an å leie inn en stedfortreder via forliksrådet, og prisen på dette kan variere litt fra sted til sted.

MERK: Konflikter om husleieforhold i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag behandles ikke i forliksrådet, men av husleietvistutvalget.

Behandling i forliksrådet

Forliksrådets behandling kan få fire utfall:

  • Du eller firmaet ditt vinner saken, og mottakeren av fakturaen må betale. Skyldneren har da 14 dager på seg til å betale, og hvis det ikke kommer noen betaling kan du fortsette med inkassoprosessen.
  • Mekling resulterer i et forlik - et resultat der begge parter kommer til enighet om en løsning.
  • Skyldneren vinner saken. Fakturaen regnes da som ugyldig og må krediteres.
  • Skyldneren møter ikke til mekling, og du vinner fram via uteblivelsesdom. Inkassosaken kan fortsette.

Når dommen har falt

Under en forliksbehandling vil inkassosaken bli «fryst» til spørsmålet er avklart. Hvis betalingen ikke kommer innen en gitt frist, som oftest 14 dager, etter en dom i din favør vil Skuls umiddelbart fjerne den midlertidige stansingen av saken, som ble iverksatt på grunn av tvisten.

Skuls følger så opp inkassosaken fra start til slutt, helt til betaling er mottatt og pengene kan overføres til kontoen din.

På den andre siden, hvis bedriften din taper saken, må du slette kravet ved å kreditere fakturaen.

Unntak for store beløp

For saker som gjelder beløp over 125 000 kroner vil det kun være mulig med behandling i forliksrådet om begge parter er enige om det. Hvis ikke må saken behandles i tingretten, neste rettsinstans over forliksrådet.

Har du levert en vare eller tjeneste som du ikke har fått betalt for? Se hvilke tjenester vi i inkassobyrået Skuls kan tilby.