Skuls logo
Tenker

Hva skjer hos namsmannen og forliksrådet?

Vi hjelper deg å ta kvalifiserte valg når en ubetalt faktura må sendes til forliksrådet eller namsmannen.

Publisert 24. august 2020

Skuls er autorisert av Finanstilsynet til å drive inn forfalte pengekrav på vegne av andre, og kan fungere som prosessfullmektig på dine vegne.

Forliksrådet behandler tvister

Forliksrådet er er det laveste leddet i rettsapparatet for sivile saker i Norge. Rådet består av tre lekpersoner og tre varapersoner, som alle blir valgt på fireårsbasis.

Alle har rett til å klage på fakturaer hvis de mener den er sendt på feil grunnlag. Hvis innsigelsen ikke er «åpenbart grunnløs» blir den da ansett som omtvistet inntil forliksrådet har tatt en avgjørelse, forutsatt at du som avsender (eller Skuls på vegne av deg) sender inn en forliksklage. Det er aldri krav om at fakturamottakeren selv må ta saken til forliksrådet. Det er alltid kreditor sitt ansvar.

Når en manglende betaling er gått til forliksrådet, fryses en eventuell inkassoprosess inntil rådet har gitt sin dom. En klage til forliksrådet skal som regel behandles i hjemdistriktet til den som blir klaget inn, men i en kjøpskontrakt kan du som selger ha inkludert vilkår om at tvister skal løses hos forliksrådet der firmaet ditt har forretningsadresse.

Kan bruke stedfortreder

Forliksrådet sender varsel til skyldner om at de har mottatt klagen. Vedkommende må så ta stilling til om de vil godta klagen eller fremdeles mener fakturaen er ugyldig. Om klagen godtas, kaller forliksrådet partene inn per post til mekling i kommunen som skyldneren bor i, med mindre annet er spesifisert i det omtvistede kravet.

For saker som foregår i hjemdistriktet ditt, har du som innkrever møteplikt. Ellers går det også an å bruke en stedfordreder, som Skuls kan hjelpe deg med.

En stedfortreder trenger i så fall firmaattest fra firmaet ditt, og en attest fra styreleder eller daglig leder hvis han/hun ikke har signaturrett i selskapet. Å leie inn en stedfortreder kan også gjøres via forliksrådet, og dette koster opptil i underkant av 2000 kroner, avhengig av sted.

Forliksrådets behandling resulterer i ett av tre utfall:

  • Du eller firmaet ditt vinner saken, og mottakeren av fakturaen må betale. Hvis vedkommende ikke betaler innen 14 dager etter dommen, vil du kunne fortsette inkassosaken for å drive inn pengene.
  • Kunden vinner, og fakturaen er ugyldig.
  • Kunden møtte ikke opp, og du vinner via såkalt uteblivelsesdom. Inkassosaken kan fortsette ved inndrivelse via namsmannen.

Som prosessfullmektig med autorisasjon fra Finanstilsynet, kan Skuls føre prosessen for deg fra start til slutt. Alt som kreves er at du tar kontakt med oss. Hvis du har tilgang til kundeportalen kan du bruke denne også.

Hva skjer hos namsmannen?

Namsmannen er underlagt politiet, og skal sørge for at de som har rettmessig krav på betaling, får pengene sine. Når en faktura ikke blir betalt etter et inkassovarsel, vil neste steg være å involvere namsmannen.

Namsmannen sikrer misligholdte pengekrav gjennom et oppgjør som kalles utleggsforretning. Skuls sender en såkalt utleggsbegjæring på vegne av deg til namsmannen, som så tar affære og varsler skyldneren om at de vil sette igang utleggsforretningen.

Hva innebærer det i praksis? For privatpersoner som skylder penger, vil namsmannen som regel undersøke om den saksøkte har jobb, med den hensikt å trekke i lønn. Dette gjøres via NAVs register over arbeidsgivere og arbeidstakere. NAVs inntekstopplysninger blir så grunnlag for et eventuelt lønnstrekk via arbeidsgiveren til personen.

Lønnstrekk kan også omfatte trygd. Det er imidlertid ikke lov å trekke så mye at inntekten til vedkommende passerer den definerte nedre grensen for livsopphold. Ofte vil skyldnere også skylde penger til flere samtidig, og i verste fall kan det bety at det ikke kan trekkes i lønn eller trygd i det hele tatt.

Er det et firma som skylder penger, kan namsmannen beslutte å trekke penger direkte fra driftskontoen.

Hvis skyldneren ikke har penger, kan namsmannen ta pant i både løsøre og fast eiendom. Vurderes situasjonen slik at det ikke er noe å hente verken av penger eller eiendom, blir resultatet «intet til utlegg». Dette betyr ikke nødvendigvis at alt håp er ute.

Den økonomiske situasjonen til skyldneren kan endre seg såpass at det igjen kan bli aktuelt å sette igang innkreving. En «intet til utlegg»-avgjørelse fra namsmannen sikrer, på samme vis som alle andre domsavgjørelser fra namsmannen, at kravet er gyldig i ti år.

Vanlig foreldelsesfrist hvis kravet ikke har vært innom en rettsinstans er tre år fra forfallsdato (gjeldsbrev o.l. har automatisk 10 års foreldelsesfrist uten å ha gått en runde i rettssystemet).

Skuls kan legge slike saker på overvåkning for deg, og vi følger med hver uke om personen får en bedret økonomisk situasjon som gjør det naturlig å gjenoppta jakten på pengene.

Kan møte opp hos skyldneren

I varselbrevet der mottakeren informeres om tid og sted for avholdelse av utleggsforretningen, gis det også beskjed om at namsmannen kan avholde utleggsforretningen på vedkommendes adresse. I visse tilfeller kan det imidlertid sendes ut et eget brev hvis namsmannen skal besøke skyldneren for å avholde utleggsforretningen der.

Namsmannen foretar besøk hvis de mener det er verdier som kan gjøres beslag i på eiendommen. Hvis dette ikke fører frem, eller ikke er tilstrekkelig for å dekke det som skyldes, søker Namsmannen i eiendomsregisteret, motorvognregisteret og bankplassregisteret.

I Skuls sin nettbaserte kundeportal kan du følge prosessen hele veien og se statusen på inkassosakene dine.